Łąka Warszawska

Logo strony łąka warszawska

„Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”


Cele projektu
Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) poprzez eliminację ekspansywnych gatunków obcego pochodzenia, przede wszystkim nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis i nawłoci późnej Solidago gigantea oraz odtworzenie półotwartego krajobrazu z udziałem bogatych gatunkowo łąk zalewowych, szczególnie chronionych w UE łąk selernicowych (Cnidion dubii) 6440.

Cele projektu
Mapa projektu
Prace w ramach projektu były prowadzone w 7 różnych lokalizacjach. Zobacz gdzie znajdują się te miejsca tutaj. Mapa projektu
Projekt dofinansowany z funduszy EOG
Beneficjent: m.st. Warszawa
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 1359 787,50 PLN

Projekt : „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” dofinansowany jest ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.
www.eeagrants.org


Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawę oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa Grant Uniwersytet Warszawski

Polityka prywatności
Rzeka kwiatów
River of flowers
Koszenie łąk
Deklaracja dostępności