Łąka Warszawska

Logo strony łąka warszawskaKoszenie łąk jako warunek ich istnienia

Łąki i pastwiska to zbiorowiska półnaturalne, warunkiem ich istnienia jest umiarkowana gospodarka człowieka – bez koszenia łąki nie przetrwają, zarośnięte przez ziołorośla, krzewy i wreszcie las. Nadwiślańskie łąki powstały zapewne setki lat temu jako źródło paszy dla bydła i koni. Rośliny łąkowe są przystosowane do corocznej presji koszenia i znoszą je bardzo dobrze, koszenia nie lubią natomiast gatunki inwazyjne – nawłoć olbrzymia, klon jesionolistny. Ich osłabienie wiąże się m.in. z poprawą warunków świetlnych, co daje szansę wzrostu gatunkom łąkowym, wciąż obecnym na tych terenach. Wraz z roślinami wracają ptaki i bezkręgowce. Większa bioróżnorodność wiąże się z większą odpornością ekosystemu na zaburzenia. Koszenie nadwiślańskich obszarów jest dość uciążliwe ze względu na nierówności terenu, gruz w podłożu oraz wysoką roślinność, jednak z każdym następnym pokosem teren jest bardziej uporządkowany, a zabiegi łąkarskie łatwiejsze.


Projekt dofinansowany z funduszy EOG
Beneficjent: m.st. Warszawa
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 1359 787,50 PLN

Projekt : „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” dofinansowany jest ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.
www.eeagrants.org


Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawę oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa Grant Uniwersytet Warszawski

Polityka prywatności
Rzeka kwiatów
River of flowers
Koszenie łąk
Deklaracja dostępności