dr hab. Wiktor Kotowski – Wydziału Biologii UW

Moją pasją są szeroko ujęte mokradła – rzeki, torfowiska, tereny zalewowe. W swojej pracy naukowej staram się zrozumieć przyczyny i skutki degradacji tych ekosystemów oraz znaleźć najskuteczniejsze metody ich ochrony i restytucji przyrodniczej. Uważam, że odtwarzanie zniszczonych ekosystemów jest jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnego świata.mgr  Łukasz Kozub – Instytutu Botaniki UW

Interesuję się ekologią roślin, funkcjonowaniem ekosystemów torfowiskowych. Ważne są dla mnie procesy geochemiczne na torfowiskach, czynniki ograniczające produkcję pierwotną, rola torfowisk w kształtowaniu klimatu na Ziemi. Zajmuję się czynną ochrona przyrody w tym restytucją przyrodniczą zdegradowanych ekosystemów bagiennych.

dr  Marta Jermaczek Sitak – Instytutu Botaniki UW

Jestem botaniczką, ekolożką.  Zajmuję się także edukacją przyrodniczą. Działam w Klubie Przyrodników. W projekcie odpowiadam między innymi za inwentaryzację fitosocjologiczna obszarów łąk donorowych i obszarów restytucji w OSOP Natura 2000.

Sławomir Sendzielski – Zarząd Mienia m. st. Warszawy, koordynator projektu

Z wykształcenia jestem ekonomistą, a z zamiłowania ogrodnikiem. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem na SWPS oraz ziołoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowie. Od kwietnia 2015 jestem koordynatorem projektu z ramienia m.st. Warszawy.

[email protected]


alluvial meadow restoration Warsaw Natura 2000 Vistula