Obszary objęte projektem

Żerań

Obszar „Żerań” leży na prawym brzegu Wisły, w sąsiedztwie hałd popiołów elektrociepłowni. To najbardziej na północ wysunięty obszar naszych działań, mozaika terenów otwartych, ziołorośli, zarośli i lasów łęgowych. Obficie występuje tu klon jesionolistny i nawłoć.

Główne działania to koszenie kilku ha nawłociowisk oraz karczowanie klonu jesionolistnego. Działania te już przyniosły efekt – przy wale, w sąsiedztwie tablicy rozkwitły gatunki łąk zalewowych, jak czosnek kątowy, przytulia północna czy przetacznik długolistny, do tej pory wegetujące wśród zagłuszającej wszystko nawłoci.

Na niewielkim obszarze blisko koryta Wisły założyliśmy stałe poletka eksperymentalne, na których testujemy różne metody odtwarzania łąk w lokalnych warunkach – usuwanie wierzchniej warstwy gleby, orkę, różne metody siewu. Pierwsze wyniki posłużyły do zaplanowania prac na pozostałych obszarach.

Golędzinów

Łąka golędzinów Meadows on Vistula river banks Warsaw

Obszar byłych ogródków działkowych na Golędzinowie to jedna z największych powierzchni naszego projektu. Po wyrównaniu terenu zasiano tu ubogą gatunkowo  mieszankę traw pastewnych. Teren zarasta perzem, nawłocią i ostrożeniem.

Celem działań jest wzbogacenie go w gatunki typowe dla łąk zalewowych występujących w dolinie Wisły. Przez teren Golędzinowa przeprowadzono „rzekę kwiatów” – wijący się pas, na którym po przygotowaniui gleby zostały wysiane nasiona zebrane na cennych przyrodniczo łąkach z okolic ujścia Pilicy, Narwi i Wkry, dodatkowo wzbogacone o barwnie kwitnące gatunki jednoroczne, jakie jak maki czy chabry.

Teren jest też regularnie koszony, co sprzyja osiedlaniu się i zwiększaniu udziału gatunków łąkowych – nie tylko roślin, ale też ptaków czy bezkręgowców.

 

ZOO

Niewielki obszar na południe od Mostu Gdańskiego to teren niższej terasy zalewowej Wisły, porośnięty przez szuwary mozgowe i niskie murawy zalewowe.

Tradycyjnie takie tereny użytkowano przez wypas bydła, koni i gęsi. My wprowadzamy tam regularne koszenie.

 

 


Gocław

Gocław Łąka Warszaw restoring meadows on Vistula river banks

Powierzchnia „Gocław”, podobnie jak obszar „ZOO”, również leży na niższej terasie zalewowej Wisły. Częściowo zarastają go wikliny, silnie zaznacza się inwazja nawłoci i klonu jesionolistnego.

Na podstawie badań roślinności i gleby zdecydowaliśmy, że najlepszą metodą odtwarzania łąk zalewowych będzie tu regularne koszenie, połączone z karczowaniem i wycinaniem obcego geograficznie klonu.

Rodzynkowa

Łąka ul.Rodzynkowa Restoration of meadows on Warsaw Vistula river banks

Na obszarze na wysokości ulicy Rodzynkowej skoncentrowały się dość intensywne działania – półnaturalna łąka zakładana jest tu niemal od nowa.

Na terenie silnie porośniętym przez nawłoć, perz i trzcinnik usunięto całkowicie wierzchnią warstwę gleby z kłączami gatunków inwazyjnych. Jest to najskuteczniejszą i najszybszą metodą odtwarzania ekosystemów. Po przebronowaniu zostały tu wysiane nasiona zebrane w rejonie ujścia Pilicy, Narwi i Wkry.

W pierwszym roku łąka może nie wyglądać zbyt atrakcyjnie ze względu na cechy biologiczne roślin łąkowych – większość z nich kwitnie dopiero w drugim sezonie po wysianiu. Mamy nadzieję, że po dwóch latach zadomowią się tu na dobre i zakwitną.

Ważnym działaniem jest też regularne koszenie – niezbędny warunek trwania kwietnych łąk.

Port Czerniakowski

Port czerniakowski

W listopadzie 2015 do powierzchni objętych projektem dodano na nowo ukształtowany obszar na wschodnim brzegu zbiornika w Porcie Czerniakowskim. Wielkość powierzchni to około 400m2. Obszar ten nie istniał w chwili wyboru obszarów objętych projektem, jednak w wyniku prac ziemnych prowadzonych w roku 2014 i 2015 przy rewitalizacji nabrzeży portu, powstały optymalne warunki dla rozwoju roślinności łąki zalewowej.

Obszar znajduje się w centrum miasta i jest odwiedzany przez mieszkańców Warszawy. Łąka, która powstanie w tym miejscu będzie miała zarówno wysoką wartość przyrodniczą jak i walory edukacyjne.

Ze względu na położenie obszar ten jest silnie narażony na inwazję gatunków obcych, wykluczony jest też naturalny transfer diaspor gatunków łąkowych z doliny Wisły. Analiza warunków siedliskowych (częstotliwość zalewów, wystawa, nachylenie) wskazała, że najlepszą metodą restytucji łąki zalewowej jest bezpośredni wysiew nasion zebranych na bogatych gatunkowo łąkach o różnym stopniu wilgotności oraz zwałowanie powierzchni.

Wilanów

Łąki Wilanów Restoring meadows on the banks of Vistula river in Warsaw.

„Wilanów” to największy z obszarów projektu, położony wzdłuż wału obszar porośnięty przez mozaikę terenów otwartych, ziołorośli, zarośli i łęgów.

Niestety, znaczną część obszaru porasta zwarty łan nawłoci, choć wciąż zachowało się tu dużo gatunków łąkowych, w tym kilka rzadkich, które zwiększą swój udział przy utrzymaniu regularnego koszenia.

W dwóch miejscach na wysokości ulicy Zaściankowej usunięto wierzchnią część gleby z kłączami nawłoci i wsiano mieszankę nasion zebranych na cennych łąkach w okolicach Warszawy – mamy nadzieję, że w ten sposób wzbogacimy pulę gatunków obszaru, a odtwarzający się ekosystem łąkowy będzie bogatszy i stabilniejszy.